سازمان بهداشت جهانی

12خرداد
اجرای برنامه ملی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» آغاز شد

اجرای برنامه ملی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» آغاز شد

اجرای برنامه ملی «هر خانه، یک پایگاه سلامت» در آیینی با حضور نماینده سازمان بهداشت جهانی در ایران آغاز شد.